හැටට තිහයි තිහට හැටයි

නොවැම්බර් 7, 2019

මචං දැන් කොහේ පොලීසියේද උඹ ඉන්නේ?

මිත්‍රයෝ කීර්ති රංජිත් මුණ ගැහුණම එහෙම අහන්නේ ඔහු සේවය කළේ පොලීසීයේ නිසා.

මං දැන් ඉන්නේ ගෙදර පොලීසියේ මචං.

කීර්ති එහෙම කිව්වාම යාළුවනට පුදුමයි.

ගෙදර පොලීසියේ?

මිතුරන් පෙරලා එහෙම අහනවා.

ඔව් මචං මං පැන්ෂන් ගියානේ.. දැන් ගෙදර ඉන්නේ. ගෙදර පොලීසියේ තමයි රාජකාරිය.

කීර්ති එහෙම කියන්නේ හිනාවකුත් මුවට නංවාගෙන.

පැන්ෂන් ගිය පොලිස් නිලධාරියෙක් වුණත් කීර්ති තවමත් හිටපු ගමන් මහ පාරේදී දැකගත හැකියි.

නිශ්ශංක විජේරත්න

Add new comment