අනස්ටා මර්සලින් මියයයි

නොවැම්බර් 14, 2019

 

කලා භූෂණ සම්මානලාභී ගායිකා සිරිමා අනස්ටා මර්සලීන් අභාවප්‍රාප්ත විය. මිය යන විට ඇයගේ වයස අවුරුදු 76 කි.

 

 

Add new comment