“ඩුම්” සිවුවැන්නට ආක්ෂේ ?

නොවැම්බර් 28, 2019

යශ්රාජ් චිත්‍රපට සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කළ චිත්‍රපට අතර විශේෂ ස්ථානයක් “ඩුම්” චිත්‍රපට මාලාවට හිමිවුණා. එයට හේතුව වන්නේ මෙම සමාගම විසින් නිර්මාණය කරන ලද චිත්‍රපට අතරින් ඉහළම ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට කිහිපය මේ චිත්‍රපට පෙළ වීම. මෙහි සිවුවැන්නක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ විටෙන් විට තොරතුරු වාර්තා වුවත් තවමත් එවැන්නක් නිරිමාණය කරලීමට සැලසුමක් මෙම චිත්‍රපට සමාගමට නොමැති බව ඔවුන් සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් පසුගිය දිනක මෙම සමාගම විසින් පැවසූයේ, “ඩූම්” සිව්වැනි නිර්මාණය සඳහා ආක්ෂේ කුමාර් එක්වීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බවයි.