සිනමා ශිල්පී නාමාවලිය 2020

නව තොරතුරු ඕනෑ
නොවැම්බර් 28, 2019

 

 

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව මඟින් වාර්ෂිකව එළිදක්වනු ලබන සිනමා ශිල්පී නාමාවලියේ 2020 මුද්‍රණය යාවත්කාලීන කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කොට තිබේ. ඉකුත් වසරවලදී එයට ඇතුළත් කිසියම් ශිල්පියකුගේ තොරතුරු නිවැරැදි කළ යුතුව ඇත්නම් එම විස්තර සඳහන් කොට ලිපියක් සංස්ථාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නවක ශිල්පියකු ලෙස සිනමා කර්මාන්තයට සම්බන්ධව සිටින අයකු මෙම නාමාවලියට ඇතුළත් වීම සඳහා තමන් නියෝජනය කරන අංශය යටතේ මෙරට ප්‍රදර්ශනය වූ චිත්‍රපට තුනකට දායකත්වය සපයා තිබිය යුතුය. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ නම අදාළ කාණ්ඩය යටතේ චිත්‍රපට නාමාවලියට ඇතුළත්වද තිබිය යුතුය. මෙම කරුණු ඇතුළත් ලිපි සහකාර සාමන්‍යාධිකාරී (රා. ඉ.) අලෙවි නිෂ්පාදන සහ පර්යේෂණ අංශය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව, අංක 303, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 යන ලිපිනයට යොමු කළ හැකිය.