සබරගමුව ජන කලා කේන්ද්‍රයෙන්

කලාකරුවන්ට අතහිත
දෙසැම්බර් 5, 2019

 

සබරගමුව පළාත තුළ විසිරී සිටින විවිධ කුසලතා සපිරි කලාකරුවන් ඒකරාශී කිරීම, ඔවුන්ගේ නිර්මාණ ජනගත කිරීම හා දේශීය කලාවේ හරය නූතන හා මතු පරපුර වෙනුවෙන් හඳුන්වාදීම පෙරදැරිව සබරගමුව ජනකලා කේන්ද්‍රය ස්ථාපිත කිරීමට සංස්කෘතික හා සුභසාධක පදනම කටයුතු යොදා ඇත.

මේ අනුව සබරගමුව පළාතේ පිහිටි සියලුම දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් සාමාජික සාමාජිකාවන් බඳවා ගැනෙන අතර, ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය වෙනුවෙන් අවැසි මඟ පෙන්වීම, ඔවුනගේ සියලු නිර්මාණ සමාජගත කිරීම සහ දේශීය කලාවේ හරය නූතන පරපුරේ අවධානය සඳහා යොමු කිරීම, ආවේණික වූ දේශීය කලාවන් මතු පරපුර වෙනුවෙන් සුරක්ෂික කිරීම වැනි වැදගත් වූ කරුණු කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කොට අදාල සංවිධාන කටයුතු ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දියත් කිරීම මෙම සංවිධානයේ මූලික පරමාර්ථය වනු ඇත. ක්‍රියාත්මක බල ප්‍රදේශය තුළ මෙම සංවිධානය හා සම්බන්ධ වන සියලු දෙනා වෙනුවෙන් වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ හා ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීමට සංවිධායක මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත.

මෙම සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය අපේක්ෂා කරන අයවලුන් තම අයදුම් පත් ලේකම්, සබරගමුව ජන කලා කේන්ද්‍රය, අංක 17, පළමු මහල, ජුබිලි වෙළෙඳ සංකීර්ණය, කෑගල්ල යන ලිපිනයට යොමු කළ යුතුය. වැඩි විස්තර 0762855429 යන අංකයෙන් ලබාගත හැකිය.