සරසවියේදී හෙට විතරයි

හමු වන්නේ
දෙසැම්බර් 5, 2019

 

පුරාවිද්‍යා නිලධාරි සිරිසමන් විජේතුංග රචනා කරන ලද ‘සරසවියේදි හෙට විතරයි හමු වන්නේ’ ගීත ප්‍රබන්ධන කෘතිය නැවත මුද්‍රණය පසුගිය දින එළිදැක්විණි. එය සමුදු පොත් ප්‍රකාශනයකි.

 

 

 

 

Add new comment