කුමාරි මැණිකේට විශ්වාභිනන්දන සම්මානය

දෙසැම්බර් 26, 2019

රංගන ශිල්පිණී කුමාරි මැණිකේ විශ්වාභිනන්දන ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි. බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය මඟින් ඇයට මෙම සම්මානය පිරිනමන ලදී.

 

Add new comment