ජනපති- කලාකරු සුහද හමුව

ජනවාරි 2, 2020

ජනාධිපතිතුමන් හා කලාකරුවන් අතර සුහද හමුවක් පසුගියදා පැවැත්විණ. අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මෙන්ම අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු ද මේ අවස්ථාවට සහභාගි විය.