31 දා හිරු සිහින රැයක් දිලුණු හැටි...

ජනවාරි 2, 2020
පසුගිය දෙසැම්බර් 31 දා හිරු නාළිකාවේ විකාශය වුණ හිරු සිහින රැයක් ප්‍රසංගයේ ඡායාරූප එකතුවක්.
 
 
 
 
 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.