සංස්ථාවේ අලුත් අධ්‍යක්ෂවරු

ජනවාරි 30, 2020

 

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් පසුගියදා වැඩ බාරගත්තේය. ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය, දම්මිත් ෆොන්සේකා, වසන්ති චතුරාණි, ආචාර්ය ධම්මික දිසානායක, චන්ද්‍රපාල ලියනගේ, තරනි අනෝජා ගමගේ, නාලක කළුවැව, දනීෂා සී. ජයදේව එලෙස පත්වූ අධ්‍යක්ෂවරුන්ය. ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ලෙස ජයන්ත ධර්මදාස කටයුතු කරයි. රොහාන් වැලිවිට ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂවරයාය.

 

 

 

ආචාර්ය ධම්මික දිසානායක
 
 
චන්ද්‍රපාල ලියනගේ
 
 
 
 
 
තරනි අනෝජා ගමගේ
 
 
 
 
 
 
නාලක කළුවැව
 
 
 
 
 
දනීෂා සී.ජයදේව