සත්සිත් කල්පනා කවයේ නිලධාරි මණ්ඩලය

පෙබරවාරි 13, 2020

 සත්සිත් කල්පනා කවය නිලධාරි මණ්ඩලය පසුගියදා තේරී පත් විය.

සභාපති ලෙස කලාභූෂණ ඊ. ඩී. ශ්‍රියාපාල, උප සභාපති ලෙස සංගීතවේදී කසුන් කල්හාර තේරී පත් විය. සම්බන්ධකරණ ලේකම් ලෙස හයිසින්ත් විජේරත්න, නිහාරි සෝමසිරි, ශාලිකා එදිරිසිංහ, සම ලේකම් තනතුරු සඳහාත් භාණ්ඩාගාරික තනතුරු සඳහාත් අජන්ත අලහකෝන් තේරී පත් විය. සංවිධායක මණ්ඩලය ලෙස කේසරලාල් ගුණසේකර, සමන්ති අහුබුදු, මංජුලා කුමාරි, වරුනි උත්පලා, උපාලි බණ්ඩාර වීරසේකර, සමන්ත යහම්පත් සහ සිරිනාථ වික්‍රමසිංහ තේරී පත් විය. 

Add new comment