ෂේක්ස්පියර් රංගන පාඨමාලා අයදුම්පත්

පෙබරවාරි 13, 2020

ෂෙක්ස්පියර් කේන්ද්‍රය - ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන නාට්‍ය හා රංග කලා පාඨමාලාව සඳහා මේ දිනවලදී අයැදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. නොමිලේ පැවැත්වෙන මෙම පාඨමාලාවන් පොහොය සහ රජයේ නිවාඩු දිනවලදී සංවිධානය කොට තිබේ. ෂෙක්ස්පියර් කේන්ද්‍රයේ මෙම පාඨමාලාවන්ට සම්බන්ධවීමට කැමැත්තක් ඇති පිරිසට ඔබිනාමුණි ගාමිණී ද සිල්වා, සභාපති, ෂෙක්ස්පියර් කේන්ද්‍රය, ශ්‍රී ලංකා අංක 327 ඩාර්ලි පාර කොළඹ 10 යන ලිපිනයට අයැදුම්පතක් එවන මෙන් එම පදනම දන්වා සිටියි. 0778516123 අංකයෙන් මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය. 

Add new comment