මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් 16 දා ලයනල් වෙන්ඩ්ට්හිදී

පෙබරවාරි 13, 2020

ධර්මප්‍රිය ඩයස් නිර්මාණය කළ මම නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් වේදිකා නාට්‍ය මෙම මස 16 වැනිදා ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී වේදිකා ගතවේ.

 

Add new comment