ජගත් වික්‍රමසිංහ ගුවන් විදුලියේ මුල් පුටුවට

පෙබරවාරි 20, 2020

විශාරද ජගත් වික්‍රමසිංහ ඉකුත්දා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ අභිනව සභාපතිවරයා ලෙස වැඩ භාර ගන්නා ලදී. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රපාල ලියනගේ මහතා සහ ජගත්ගේ මව සහ බිරිය ඇතුළු හිතවත්තු හා නිලධාරීහු පසෙකින් සිටිති.