සරසවි පීඨයෙන් නවකයන්ට ඇරැයුම්

පෙබරවාරි 20, 2020

 සරසවි නිර්මාණ රංග පීඨය 37 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා කෙටි නාට්‍ය තරඟය සඳහා දිවයිනේ කෙටි නාට්‍යකරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් භාර ගැනීම මේ දිනවලදී සිදු වේ. ඕනෑම වයස් මට්ටමක කෙටි නාට්‍යකරුවන්ටත්, නාට්‍ය හා රංග කලා විෂය හදාරන දිවයිනේ පාසල් හි සියලුම දරුවන්ටත් මේ සඳහා සිය නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මෙම තරඟය සඳහා අදාළ අයදුම්පත් පහත සඳහන් ලිපිනයට ඔබගේ විස්තර යොමු කළ හැකිය. කෘත්‍යාධිකාරී, ලීල් ආනන්ද ගජනායක, 174/7, සරසවි නිර්මාණ රංග පීඨය, මඩපාත, පිළියන්දල.