පද්මකුමාගෙන් මුස්ලිම් සිංහල

පෙබරවාරි 20, 2020

ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පී පද්මකුමා පී. මෙත්තසේන විසින් රචිත “මුස්ලිම් සිංහල” කෘතිය පසුගිය දින ජනගත කෙරිණ.

Add new comment