ගුවන් විදුලියට ඔබේ හඬ

පෙබරවාරි 20, 2020

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට සහ ඊට සබැඳි ගුවන් විදුලි නාළිකාවන් සඳහා නවක නිවේදක නිවේදිකාවන් බඳවා ගැනීම මේ දිනවලදී ආරම්භ කොට තිබේ. වඩාත් ඵලදායී නිවේදක පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කර ඇත. වයස අවුරුදු 18 -30 අතර වෘත්තීමය නිවේදකයකු හෝ නිවේදිකාවක වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින පිරිසට මේ සඳහා අයැදුම් කළ හැකිය. අයැදුම්පත් www.slbc.lk වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්, රුහුණු සේවයේ කාර්යාලයෙන් සහ රජරට සේවයේ කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැකිය. 0112696602 අංකයෙන් මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට පුළුවන.

Add new comment