සූර්යකුමාර් කලාවති තාලභාෂණයට එක්වෙති

පෙබරවාරි 27, 2020

සූර්යකුමාර් මුත්තලගේ සමඟ කලාවති ගී ගයන තාලභාෂණ වැඩසටහන මෙම මස 29 වැනිදා රාත්‍රී 10.20 ට ජාතික නාළිකාවේ විකාශය වේ. අජිත් ජයවීර මෙහි සංගීතය මෙහෙයවයි. සන්තුස ලියනගේ වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂවරයා වන අතර මාවෝ ලක්ෂිතගේ නිෂ්පාදනයකි. තාලභාෂණහි පූරකවරිය තනුජා ජයවර්ධන යි.

Add new comment