ධන හා සෘණ

මාර්තු 5, 2020

විවිධ ඉසව් ඔස්සේ ගවේෂණය කර ලියූ කෘතීන් අතරට සත්‍යපාල ගල්කැටිය ලියූ නවතම ග්‍රන්ථය “ධන හා සෘණ” විචාර ලිපි එකතුවක් ලෙස පසුගිය දින ජනගත කෙරිණි. ගල්කැටිය පරිවර්තකයකු හා විචාරකයකු ලෙස ප්‍රකටය.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - යතේජා ඥානරත්න - නිශ්ශංක විජේරත්න

Add new comment