අලුත් පිරිසකට අවස්ථාව

ජුනි 18, 2020

ශානක එස්.ජයසේකර සිය මීළඟ නිර්මාණය සමඟින් නවක නළුනිළියන් කිහිපදෙනෙකු හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.ඔවුන් තෝරාගන්නා සම්මුඛ පරීක්ෂණ ජුනි 20 කොළඹ සුදර්ශිය,ජුනි 21 කුරුණෑගල බාලදක්ෂ මූලස්ථානය,

ජුනි 27 මහනුවර සුදර්ශි අධ්‍යාපන ආයතනය සහ ජුනි 28 අනුරාධපුර සාම විහාරය යන ස්ථානයන්හි පැවැත්වෙනු ඇත.