සංජීවනීගේ සංවේදී පැය ස්වදේශීය සේවයේ

ජූලි 23, 2020

සංජීවනී වීරසිංහ මෙහෙයවනු ලබන නව වැඩසටහනක් සෑම බදාදා දිනකම උදෑසන 9ට ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයෙන් ප්‍රචාරය වේ. “සංවේදී පැයක් ” යනුවෙන් නම තබා ඇති එමඟින් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි නියුතු කැපී පෙනෙන චරිතයන්හි ජීවිත කතාව විවරණය කෙරේ. මෙය ප්‍රියන්තනි ගමගේ යහම්පත්ගේ නිෂ්පාදනයකි.