ප්‍රශ්ණය - ශී‍්‍ර ලංකාවේ ප්‍රථම චිත්‍රපට සංගීත අධ්‍යක්ෂවරියගේ නම කුමක්ද?

ජූලි 23, 2020