සමාජ දුරස්ථ හමුව

ජූලි 30, 2020

මාජ දුරස්ථබව තබා ගැනීම මේ වන විට අනිවාර්ය කටයුත්තක් බවට පත් වී අවසන්. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී අනුපම් ඛේර් නළු මනෝජ් බජ්පායි සහ කරන් ටකර් සමඟ හමුවක් පැවතුණේ යම් නිල කටයුත්තක් වෙනුවෙනි. අනූපම් විසින් එම අවස්ථාවේ ඡායාරූපයක් ඉන්ස්ටග්‍රම් වෙත පළ කර තිබුණේ විශේෂ සටහනක් ද සමඟින්." සමාජ දුරස්ථභාවය. ඔව්. නමුත් මෙහි සිටින සරාගී තට්ට මිනිසා අතර පරම්පරාවේ පරතරයක් නොමැත" අනුපම් එහි සටහන් කළේය.

මේ මස මුලදී අනුපම් කියා සිටියේ, කොවිඩ් -19 ධනාත්මක බව පරීක්‍ෂා කළ ඔහුගේ මව දුලාරි වෛද්‍යවරුන් විසින් "සෞඛ්‍ය සම්පන්න" යැයි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර දැන් ඔහු ද නිරෝධායනය සඳහා යොමු වී සිටින බවයි. ආදරය සුව කරයි. ආරක්ෂිතව සිටින්න ඔහුගේ ඉල්ලීමයි.