ප්‍රශ්නය - සොහොයුරන් දෙදෙනකු විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද මුල්ම සිංහල චිත්‍රපටය කුමක්ද?

ජූලි 30, 2020