ප්‍රශ්නය - කැලැහඳ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයා කවුද?

අගෝස්තු 6, 2020