ප්‍රශ්නය - කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්. පෙරේරා අධ්‍යක්ෂණය කළ පළමු චිත්‍රපටය කුමක්ද?

අගෝස්තු 13, 2020