ප්‍රශ්නය - මෙරට විකාශය වූ කොටස් දෙසීය ඉක්මවූ මුල්ම දීර්ඝ ටෙලි වෘත්තාන්තය කුමක්ද?

සැප්තැම්බර් 10, 2020