ප්‍රශ්නය - රයිගම් ටෙලීස් මෙවර පවත්වන්නේ කීවෙනි වතාවටද?

සැප්තැම්බර් 17, 2020