රිලැක්ස් ටී.වී අද ඇරඹේ

සැප්තැම්බර් 17, 2020
 
නවතම පියෝ ටී.වී නාළිකාවක් වන රිලැක්ස් ටී.වී මෙම මස 17 වැනිදා එනම් අද සිට විකාශය ආරම්භ වේ. මෙය පියෝ ටී.වී සංඛ්‍යාන 113 ඔස්සේ නැරැඹිය හැකිය. රිලැක්ස් ටී.වී නාළිකා ප්‍රධානි ලෙසට කුෂාන් ලහිරු  දේවාදිත්‍ය කටයුතු කරයි. අධ්‍යක්ෂ වැඩසටහන් පරාක්‍රම ඒකනායකයි.