කීර්තිගේ සංගීත නිකේතන නැවත අරඹයි

සැප්තැම්බර් 17, 2020

කෝවිඩ් 19 හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවත්වා දමා තිබූ කීර්ති පැස්කුවල්ගේ සංගීත නිකේතනය නැවත විවෘත කොට ඇති වග දන්වා සිටියි. කොහුවල, නාරාහේන්පිට සහ කඩවත යන ස්ථානවලදී එම සංගීත නිකේතන පැවැත්වේ.