පද්මකුමා පී. මෙත්තසේනගේ මුස්ලිම් සිංහල

සැප්තැම්බර් 17, 2020

 

ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශීල්පී පද්මකුමා පී. මෙත්තසේනගේ මුස්ලිම් සිංහල නවකතාව මෙම මස 19 වැනිදා සවස කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශන භූමියේ පිහිටි සුරස මැදුරේදී කර්තෘවරයාගේ අත්සන සහිතව පාඨකයන්ට ලබා ගත හැකිය.