ප්‍රශ්නය - හොඳම සහ ජනපි‍්‍රය නිළිය යන සම්මාන දෙකම එකවර දිනාගත් මෙරට පළමුවැනි නිළිය කවුද?

සැප්තැම්බර් 24, 2020