ප්‍රශ්නය - පී.එල්.ජේ.නන්දන කීර්ති මුල්වරට ගීත රචනා කළ චිත්‍රපටය කුමක්ද?

ඔක්තෝබර් 15, 2020