ප්‍රශ්නය - මුරලිදරන්ගේ චරිතය රඟපෑමට සිටි නළුවා කවුද?

ඔක්තෝබර් 22, 2020