ප්‍රශ්නය - පුෂ්පා ජෙනට් මුල්වරට රඟපෑ චිත්‍රපටය කුමක්ද?

ඔක්තෝබර් 29, 2020