රන්වලත් ඔන්ලයින් තරඟයක

ඔක්තෝබර් 29, 2020

රන්වල පදනම මඟින් ළමයින් වෙනුවෙන් තරඟාවලියක් ආරම්භ කොට තිබේ. එය පැවැත්වෙනුයේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයටය. රන්වල පොඩ්ඩෝ නමින් පැවැත්වෙන එය සඳහා කතන්දර ඉදිරිපත් කරන්නට සහ අභිරූපණ රංගනයට දක්ෂ දුවා දරුවන්ට රන්වල පදනම ආරාධනා කොට සිටියි. මේ සඳහා වැඩි විස්තර 0769333666 අංකයට නම, ගම සහ වයස සඳහන් කොට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමෙන් පසු ලබා දෙනු ඇත.