විජයගේ රුව ප්‍රතිසංස්කරණයට

පෙබරවාරි 11, 2021

විජය කුමාරතුංගයන්ගේ රුව රැගත් වත්තල හැඳල මරදාන පාරේ ඇති සිතුවම එතුමාගේ 33 වන ගුණසමරුව නිමිතිකොටගෙන ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරිණ.

මෙහි විශේෂත්වය කිසිදිනෙක විජය කුමාරතුංගයන් සිය ඇසින්

නුදුටු තරුණ පිරිසක් විසින් එය නිර්මාණය කිරීමයි.