මුලින් ඩිජිටල් පසුව තිරයට

පෙබරවාරි 11, 2021

සිනමාපටයක් සිනමාශාලාවන්හි තිරගත කොට පසුව ඩිජිටල් මාධ්‍යයට එක්කිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමය වුණත් ඉන් පරිබාහිරව මුදාහළ සිනමාපටයක් පිළිබඳ සරසවියට වාර්තා විය. එය කුමරු ඡත්ත මානවක සිනමාපටයයි. පළමුව ඩිජිටල් මාධ්‍යයක් ඔස්සේ එනම් රිකීෆ්ලික්ස් ඔස්සේ එය ප්‍රදර්ශනය ඇරැඹි අතර සති හතරකින් පසුව සිනමාශාලාවන්හි තිරගත වීමට නියමිතය. කුමරු ඡත්තමානවක ක්‍රිශාන්ත වීරමන්ගේ අධ්‍යක්ෂණයකි. මේ වන විට එම සිනමාපටය රිකීෆ්ලික්ස් ඔස්සේ නැරඹිය හැකිය.