ප්‍රේමකීර්තිගේ දේවක්කේඩුව

පෙබරවාරි 25, 2021

ප්‍රේමකීර්ති රණතුංග විසින් රචිත දේවක්කේඩුව ග්‍රන්ථය පසුගියදා එළිදැක්විණ.