අතුලසිරි වෙනුවෙන් උපහරයක්

මාර්තු 4, 2021නැසීගිය ජයතිස්ස අතුලසිරි කලාකරුවන්ට කරන්නා වූ උපහාරයක් ලෙස ඔහුගේ බිරිය වන සුප්‍රකට කිවිඳි නන්දා මාම්පිටියට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීමට චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සඳුන් දොලමුල්ල කටයුතු යොදා තිබේ. ඒ ඔහු විසින් දියත් කොට ඇති කලාකරුවන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේය. මේ ඔහුගේ අතින් ජයතිස්ස අතුලසිරිගේ බිරිය වූ නන්දා මාම්පිටිය ඊට අදාළ ලිපිය බාරගත් මොහොතයි.