සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිනියගේ උපන්දිනයට ආසිරි පතමු

මාර්තු 21, 2019

මේ මස 24දාට යෙදෙන හෙළ සිනමා කිවිඳිය සුමිත්‍රා පීරිස් මැතිනියගේ උපන්දිනයට ආසිරි පතමු!