‘චිත්‍රපට’ සම්මාන සඳහා නෙවෙයි ප්‍රේක්ෂක රස වින්දනයටයි