කඳුළින්, සුසුමින්, වේදිකාව ජයගත් නල්ලතම්බි : නිහාල් සිල්වා