රාජිත එන්න අවුරුදු 25ක වේදිකාවේ මල් පිපුණා දැයි බලන්න