යුගයෙන් යුගයට රිදී තිරයේ මැවෙන සුරතල් බක්ගේ ජීවන අත්දැකීම...