මම කාටවත් සල්ලි දීලත් නැහැ මට වියදම් කරන්න සල්ලිත් නෑ