අපි සියලු දෙනාටම සෞන්දර්යය රස විඳීමේ පුහුණුවක් නැහැ