අවුරුදු තිහ පිරුණු දූ දරුවෝ ගැන නාලන් මෙන්ඩිස්ගේ රස මතක