සිනමා කර්මාන්තය අඩපණ වද්දී සෝමරත්න දිසානායක සිංහබාහු අරඹයි