මම අවුරුදු හතරකින් චිත්‍රපටයක නෑ. දාසයකින් ටෙලිනාට්‍යයක නෑ